Hjem / Kompetanse / Energirett

Energirett

Energiretten står sentralt i Lund & Cos virksomhet

Lund & Cos arbeid omfatter alle energikilder: vannkraft, vindkraft, andre fornybare energikilder, olje og gass. Energiretten i Lund & Co omfatter tradisjonell energirett, moderne miljørettslige problemstillinger, rettsspørsmål om bruk og vern av naturressurser, og selskapsrettslige, skatterettslige og konsesjonsrettslige spørsmål. Partnerne i Lund & Co er i en årrekke rangert blant landets ledende advokater innenfor disse rettsfeltene.

Energisektoren blir stadig mer internasjonal, og elektrisitet handles på tvers av landegrensene. Vårt arbeid omfatter også EU/EØS-rettslige problemstillinger knyttet til energi og naturressursser. Vi møter jevnlig i Olje- og energidepartementets Kontaktutvalg for energi. Gjennom vår partner Per Andreas Bjørgan er Lund & Cos kompetanse på EU/EØS-rett ytterligere styrket.

Oppdragsgivere

Lund & Co rådgir både kommuner, fylkeskommune, grunneiere og kraftselskap. Videre er Lund & Co engasjert av NVE gjennom en rammeavtale med fire års varighet for å rådgi ulike utviklingsland i energispørsmål.

Lund & Co rådgir også flere interesseorganisasjoner bestående av kommuner i energispørsmål; Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) som organiserer 173 vertskommuner for vannkraftanlegg, Kommunekraft AS, som formidler kjøp og salg av konsesjonskraft for selskapets aksjonærer (128 kommuner og 8 fylkeskommuner), Landssamanslutningen av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) som organiserer omlag 50 kommuner med vindmøller, og Nettverk av petroleumskommunar (NPK) som er vertsskap for ilandføringanleggene for olje og gass.

Selv om rådgivningen i stor utstrekning gjelder probelmstillinger kommunene opplever i sin vertsrolle for ulike utbygginger, har vi også mange oppdrag for kommuner med eierinteresser i kraftforetak om selskaps-, skatterettslige og mer strategiske spørsmål. Vi bistår også en rekke nettselskaper i saker om nettariffering og andre energi- og selskapsrettslige spørsmål.

Gjennom sitt årelange arbeid for enkeltklienter og organisasjonene har Lund & Co opparbeidet unik kompetanse og en solid oversikt over det rettslige regelverket for energisektoren. Den omfattende oppdragsmengden har også gitt oss inngående kjennskap til de kommersielle vilkårene bransjen opererer under, herunder energipriser samt markedsmessige forhold.

Kontaktpersoner:

Stein Erik Stinessen, Caroline LundUlf Larsen og Per Andreas Bjørgan