Home / Nyheter / Forslag til ny forvaltningslov - NOU 2019:5
Ny forvaltningslov

Forslag til ny forvaltningslov - NOU 2019:5

Forvaltningslovutvalget, ledet av professor Inge Lorange Backer, levert torsdag 14. mars 2019 sin utredning, NOU 2019:5 Ny forvaltningslov, til Justis- og beredskapsdepartementet.

Forvaltningslovutvalget, ledet av professor Inge Lorange Backer, levert torsdag 14. mars 2019 sin utredning, NOU 2019:5 Ny forvaltningslov, til Justis- og beredskapsdepartementet. Lovforslaget vil formodentlig innen kort tid bli sendt på høring.

Forvaltningsloven er en sentral lov som skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomheter har tillit til forvaltningen. Gjeldende forvaltningslov er fra 1967. Av mandatet fremgår det at den gjeldende forvaltningsloven gjennomgående har vært ansett som velfungerende, men at man etter 40 år likevel ser behov for en gjennomgripende etterkontroll og revisjon.

Lovutvalget foreslår i stor grad å videreføre gjeldende rett. I tillegg foreslår forvaltningslovutvalget å regulere spørsmål som i dag ikke er regulert, som for eksempel visse former for delegasjon, organisering av i kollegiale organer i statsforvaltningen og enkelte spørsmål om innholdet av forvaltningsvedtak. Den foreslåtte forvaltningsloven med 95 paragrafer er dermed blitt vesentlig lengre enn den gamle som har 52 paragrafer.

Videre har utvalget sett behov for en klarere regulering av lovens virkeområde for eksempel når private er gitt myndighet til å utøve offentlig myndighet eller når det offentlige organiserer sin virksomhet gjennom private rettssubjekter, som for eksempel selskap. Utvalget foreslår også å klargjøre hva som regnes som enkeltvedtak og reglene om habilitet. Reglene om dekning av saksomkostninger foreslås opphevet av flertallet i utvalget.

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall med hensyn til hvor langt en statlig klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune. Se lovforslagets § 60 tredje ledd. Både flertallet og mindretallet mener det skal være visse begrensninger i adgangen til å overprøve forvaltningsskjønnet til kommuner og fylkeskommuner. Flertallet setter en annen terskel for overprøving og foreslår at forvaltningsskjønnet bare kan overprøves «hvis nasjonale eller vesentlige regionale hensyn taler for det, eller hvis vedtaket er klart urimelig». Mindretallet bestående av Backer og Sollie foreslår derimot at klageinstansen skal «legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet».

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.