Hjem / Nyheter

Nyheter

Hytte Manshausen i Steigen, arkitekt Snorre Stinessen, foto: Siggen Stinessen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår to endringer i eiendomsskatteloven:

1. Kommuner som har innført eiendomsskatt i hele kommunen får adgang til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

2....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra Oslo tingrett i søksmålet mellom kommunene og forsikringsselskapet til Terra - ACE. Lagmannsretten legger i dommen til grunn at Terra var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I dagens DN uttaler Per Andreas Bjørgan om  DAB og ESA.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

– Et viktig klimatiltak som staten må legge bedre til rette for. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Senioradvokat Silje Aga Rogan og advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som medlem av henholdsvis lovutvalget for forvaltningsrett og lovutvalget for reindrift og samerett.

Lund...

Blåsjø
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg er kraftkommunenes viktigste inntektskilde fra vannkraftproduksjon og gir LVKs medlemskommuner samlet årlige inntekter på mer enn 2 milliarder kroner. I...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunereform

Statsbudsjettet inneholder ingen justeringer i økonomiske virkemidlene for kommunereformen i 2016. Regjeringen arbeider med en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg og særskatten for petroleumsanlegg med 2 pst. Det innebærer en grunnrenteskatt på 33 pst. og en særskatt på 53 pst. For kommuner...

SKS - hovedkontor i Fauske
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts dom, hvor Gildeskål kommune og LVK ble gitt medhold og tilkjent saksomkostninger, er av prinsipiell betydning også for andre kommuner: De kommunale takstnemdene skal taksere alle...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dom 24. september 2015 forkastet anken fra Salten Kraftsamband (SKS) og Energi Norge i sak om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nettanlegg. Gildeskål kommune og LVK - som...

Sider