Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunereform

Statsbudsjettet inneholder ingen justeringer i økonomiske virkemidlene for kommunereformen i 2016. Regjeringen arbeider med en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg og særskatten for petroleumsanlegg med 2 pst. Det innebærer en grunnrenteskatt på 33 pst. og en særskatt på 53 pst. For kommuner...

SKS - hovedkontor i Fauske
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts dom, hvor Gildeskål kommune og LVK ble gitt medhold og tilkjent saksomkostninger, er av prinsipiell betydning også for andre kommuner: De kommunale takstnemdene skal taksere alle...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dom 24. september 2015 forkastet anken fra Salten Kraftsamband (SKS) og Energi Norge i sak om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nettanlegg. Gildeskål kommune og LVK - som...

Tømmer
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Rettens avgjørelse om 4 % kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning for båndlegging av areal til naturreservat er rettskraftig, og vil kunne få betydning for flere grunneiere som ennå ikke...

Flyktingerhjelpen - innsamlingsaksjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co gir kr 50 000,- (kr 2 250 per ansatt) til Flyktninghjelpen. Vi sender stafetten videre, og oppfordrer også de store advokatfirmaene til å gi et beløp per ansatt. Benytt gjerne...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Silje Aga Rogan har vært ansatt i Lund & Co siden hun var ferdig på studiene i 2008, og er idag senioradvokat. Silje jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med en særlig fokus på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stavanger tingrett har i dom 31. august 2015 gitt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett hadde anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan er utnevnt til regjeringens ekspertutvalg for å utrede eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. 

Vannfall
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vestre Slidre kommune vant mot Skagerak Kraft AS i to instanser i tvist om eierskap til fallrett.

Sider