Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK kritiserer regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk. Nedenfor gjengis artikkel i Finansavisen 23. juli 2015 av advokat (H) Stein Erik Stinessen.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken. DNB og kommunene har forhandlet frem en forliksavtale...

Borgarting lagmannsrett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett  har i dom 13. mai 2015 gitt Bremanger kommune medhold i at swapsjonsavtaler (opsjoner på rentebytteavtaler) som kommune har inngått med Danske Bank er ugyldige. Avtalene,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer. 

Firmaets partnere har gjennom flere år tatt til orde for at den ...

Kilden
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Ulike medier har i den senere tid omtalt en sak hvor kommuner nektes momskompensasjon ved bygging av kulturbygg.

legal 500
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Legal 500 - 2015 edition: Norway: Electricity and renewable energy Within Electricity and renewable energy, Lund & Co DA, Advokatfirmaet is a first tier firm,

‘Superb’

...
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom Salten Kraftsamband (SKS) og Gildeskål kommune. I lagmannsretten opptrådte Energi Norge som partshjelper for SKS. LVK var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co representerer Bremanger kommune mot Danske Bank i sak for Borgarting lagmannsrett. Saken er en del av Terra-komplekset. Kommunen vant i tingretten. Danske Bank har anket saken til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Nord-Gudbrandsdal tingrett avsa 29. januar 2015 frifinnelsesdom i sak tiltale mot et lokkallag i Gudbransdalen med påstand om straffbar skuddpermie på Ulv. Retten kom til at skuddpremie var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom SKS og Energi Norge mot Gildeskål kommune og LVK. Kommunen og LVK fikk medhold i at nettanlegg, herunder produksjonsrelaterte nett,...

Sider