Home / SKS og Energi Norge anker til Høyesterett

SKS og Energi Norge anker til Høyesterett

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom SKS og Energi Norge mot Gildeskål kommune og LVK. Kommunen og LVK fikk medhold i at nettanlegg, herunder produksjonsrelaterte nett, ikke inngår i verdsettelsen av kraftanlegget, jf. esktl. § 8B-1. Nettanleggene skal beskattes for seg, og verdsettes separat av de kommunale nemdene jf. § 8A-2. 

Sakens tvistetema er det samme som i KVO-saken hvor Frostating lagmannsrett i dom 1. november 2011 (KVO-dommen), kom til samme resultat om i denne saken, og som Høyesterett ikke fant å ville behandle.. SKS og EnergiNorge har aken saken inn for Høyesterett 14. januar 2015. 

Anker til Høyesterett tas bare til behandling dersom "anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett", jf. tvl. § 30-4. Hvorvidt anken tas til behandling er opp til ankeutvalget. Høyesteretts ankeutvalg fant ikke grunn til å ta KVOs anke i 2011 til behandling. Hvorvidt Høyesterett finner grunn til å ta SKS og EnergiNorges anke til behandling gjenstår derfor å se.