Home / Fields of expertise / Vannkraft

Vannkraft

Vannkraft og elektrisitetsforsyningen 

Vannkraftsektoren og elekstrisitetsforsyningen står sentralt i Lund & Co's virksomhet. Norge er Europas største vannkraftprodusent og 99 % av vår elektrisitetsforsyning er basert på vannkraft. Som et spesialistfirma på vannkraft dekker vårt arbeid alle virksomhetsområder; produksjon, overføring/distribusjon og omsetning/marked. Vår bistand omfatter bl.a.:

 • Ny kraftutbygging, herunder småkraft 
 • Utvidelse og opprusting av eksisterende kraftverk
 • Fornyelse av konsesjoner og revisjon av konsesjonsvilkår
 • Vassdragsvern
 • Hjemfall
 • Konsesjonsavgifter, konsesjonskraft og næringsfond
 • Kraftledninger, skjønn og vilkår
 • Nettariffering og inntektsrammeregulering
 • Markedsoperasjoner, fysiske og finasielle avtaler
 • Omorganisering av kraftselskap, fusjoner og salg av virksomhet
 • Skatte- og avgiftsspørsmål, herunder eiendomsskatt på kraftforetak.

Vi bistår også med tvisteløsning og vi har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, inkludert EFTA- og EU-domstolen. 

Oppdragsgivere

Våre oppdragsvivere er kommuner, grunneiere og kraftselskap. Lund & Co er engasjert som fast juridisk sekretariat for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), og Kommunekraft AS.

Kontaktpersoner: 

Stein Erik Stinessen, Caroline Lund, Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan