Home / Nyheter / Dom i Statnetts søksmål mot kommunene er ventet i slutten av september

Dom i Statnetts søksmål mot kommunene er ventet i slutten av september

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når dom vil foreligge, men trolig i løpet av september måned. 

Statnett fremsatte i stevningene syv hovedanførsler:

  • Det er grunneier og ikke Statnett som er debitor for skatt knyttet til grunnen langs og under linjene.
  • Allokeringen av kostnadene mellom nettanlegget og grunneiendommen er uklar
  • Byggelånsrenter ikke skal inngå i takstgrunnlaget
  • Levetiden for transformatorene er 40 år
  • Avskrivnignene skal begynne året før idriftsettelse
  • Kommunene kan ikke endre eiendomstaksten til ugunst i klagerunden
  • Verdsettelse av kraftledninger som er besluttet revet skal settes til 10 år og avskrives lineært. (Uenighet om når vedtak om riving forelå)

Statnett endret anførslene både rett før og under hovedforhandling. Når det gjelder levetid på transformatorer anførte Statnett en levetid på45 eller 50 år. 

Spørsmål kan rettes til sekretariatet.