Home / Nyheter / "Hytteforbudet", koronavirus og eiendomsretten
hytteforbud korona grunnloven eiendomsrett illustrasjon

"Hytteforbudet", koronavirus og eiendomsretten

 

 

Partner i Lund & Co Jon Wessel-Aas, som blant annet har menneskerettigheter som en av sine kompetanseområder, har vurdert påstander om at det midlertidige "hytteforbudet" skulle være i strid med eiedomsretten etter Grunnloven og menneskerettighetene. Hans konklusjon er at det ikke er det under de rådende omstendighetene.

I sin vurdering tar han utgangspunkt i Grunnloven § 105 og Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1, som begge verner eiendomsretten, for så å vurdere om det midlertidige forbudet mot at personer tar opphold på (overnatter) på hytter som som ligger i en annen kommune enn der de har hjemsted, oppfyller kriteriene i Grunnloven og EMK for å gjøre en slik begrensing i eiendomsretten.

Han konkluderer vurderingen slik:

"Under de omstendighetene som rår per i dag, der verken myndighetene eller andre har kontroll på spredningen av kornonsviruset eller sikker kunnskap om hvordan spredningen vil utvikle seg, kan det ikke herske tvil om at et tiltak som hytteforbudet – slik det er begrunnet – vil anses som både nødvendig, egnet og forholdsmessig for å forebygge den fare for liv og helse som koronakrisen representerer." 

Wessel-Aas' artikkel om dette er publisert i sin helhet og kan leses på Rett24.

Lund & Cos advokater har utredet og skrevet om flere andre problemstillinger som oppstår i forbindelse med myndighetens tiltak for å håndtere koronakrisen, se blant annet disse artiklene: 

Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven?

Nye regler om permittering