Home / Nyheter / Kommunene vant saken Equinor mfl har anlagt om eiendomsskatt på rørledninger

Kommunene vant saken Equinor mfl har anlagt om eiendomsskatt på rørledninger

I dom 8. juli 2019 ble Karmøy kommune frifunnet av Haugaland tingrett i sak som Equinor mfl har anlagt mot kommunen. Karmøy og partshjelper Tysvær kommune ble også tilkjent sakens omkostninger.

Konkret gjaldt saken gyldigheten av kommunens overtakstnemnds vedtak om eiendomsskatt på rørledningen Sleipner kondensat. saken reiser imidlertid prinsipielle spørsmål og dommen vil derfor også ha overføringsverdi også på andre saker. Equinor mfl hevdet at taksten var ugyldig fordi det ikke var gjort fradrag i taksten for at olje og gass er en begrenset ressurs. Videre ble det gjort gjeldende at det skulle gjøres ytterligere fradrag for fremtidige saneringskostnader. Ingen av anførslene førte frem, og kommunene er tilkjent fulle sakskostnader. 

Dommen er ikke offentlig da den inneholder forretningsensitiv informasjon om ressurssituasjonen i og rundt Sleipner. På grunn av rettsferien utløper ikke ankefristen før i september. 

Advokat (H) Caroline Lund var prosessfullmektig for Karmøy kommune, mens partshjelperen Tysvær kommune var representert ved advokat (H) Silje Aga Rogan.