Home / Nyheter / Seier i Høyesterett!

Seier i Høyesterett!

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til damrehabilitering er vedlikeholdsutgifter som skal avskrives over 67 år. Dommen har stor betydning for eiendomsskatt på vannkraftanlegg. Dersom kraftselskapet hadde fått medhold i at utgifter til damrehabilitering er vedlikeholdskostnader som kan trekkes fra i de skatteårene utgiftene er pådratt, ville det ført til stor reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget.

Høyesterett har avsagt dom i tvist mellom Lyse Produksjon AS, med Energi Norge AS som partshjelper, og staten v/Skatteetaten, med LVK som partshjelper.

Tvisten gjaldt spørsmålet om Lyse Produksjon kunne kreve fradrag for utgifter til damrehabilitering med totalt 43 129 944 kroner  på selvangivelsene for 2012, 2013 og 2014. Skatteetaten var ikke enig i at dette var vedlikeholdskostnader som er direkte fradragsberettiget. Lyse Produksjon reiste søksmål, men staten ble frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten. Lyse Produksjon anket deretter saken inn for Høyesterett

En enstemmig Høyesterett kom til at utgiftene til å forsterke en av landets største demninger, Svartevassdammen på grensen mellom Agder og Rogaland, ikke kunne trekkes fra direkte i kraftselskapets inntekt for de aktuelle årene som vedlikeholdsutgifter, men måtte avskrives over 67 år som en påkostning.

Forsterkningsarbeidene var nødvendige på grunn av nye og strengere krav til damsikkerhet. Arbeidene førte ikke til økt kraftproduksjon. I overensstemmelse med rettspraksis og juridisk teori om skillet mellom vedlikehold og påkostning, der det legges størst vekt på om eiendelen er tekniske eller fysisk endret i forhold til opprinnelig tilstand, kom Høyesterett likevel til at forsterkningsarbeidene måtte regnes som påkostninger som må avskrives. Det var ikke avgjørende at demningen etter forsterkningsarbeidene fortsatt holdt samme relative standard som den hadde gjort som ny, nemlig de høyeste sikkerhetskrav, når disse i mellomtiden var skjerpet og det ikke ellers forelå noe behov for tiltakene.

Lyse Produksjon og Energi Norge ble pålagt å betale sakskostnader til staten og LVK.

LVK var representert ved advokat (H) Caroline Lund.