Home / Nyheter / Seier i lagmannsretten til Anti og NRL i sak mot Miljødirektoratet

Seier i lagmannsretten til Anti og NRL i sak mot Miljødirektoratet

Borgarting lagmannsrett avsa 6. desember 2018 dom i sak mellom Per John A. Anti og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) mot Miljødirektoratet om gyldigheten av erstatningsvedtak for tap av rein pga rovvilt.

En enstemmig lagmannsrett ga Anti og NRL medhold i at Miljødirektoratets erstatningsvedtak for tap av rein til fredet rovvilt er ugyldige. Lagmannsretten kom også til at staten må dekke Anti og NRLs omkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Lagmannsretten understreker at den enkelte reineier har krav på en individuell vurdering av sitt tap til rovvilt, og mener at Miljødirektoratet begrunnelse ikke viser at det foretatt en slik individuell vurdering.

Per John A. Anti og NRL var representert ved Advokatfirmaet Lund & Co v/ Johanne Eide Joyce og Karianne Aamdal Lundgaard. 

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen er en måned.