Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stavanger tingrett har i dom 31. august 2015 gitt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett hadde anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan er utnevnt til regjeringens ekspertutvalg for å utrede eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. 

Vannfall
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vestre Slidre kommune vant mot Skagerak Kraft AS i to instanser i tvist om eierskap til fallrett.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK kritiserer regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk. Nedenfor gjengis artikkel i Finansavisen 23. juli 2015 av advokat (H) Stein Erik Stinessen.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken. DNB og kommunene har forhandlet frem en forliksavtale...

Borgarting lagmannsrett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett  har i dom 13. mai 2015 gitt Bremanger kommune medhold i at swapsjonsavtaler (opsjoner på rentebytteavtaler) som kommune har inngått med Danske Bank er ugyldige. Avtalene,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer. 

Firmaets partnere har gjennom flere år tatt til orde for at den ...

Kilden
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Ulike medier har i den senere tid omtalt en sak hvor kommuner nektes momskompensasjon ved bygging av kulturbygg.

legal 500
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Legal 500 - 2015 edition: Norway: Electricity and renewable energy Within Electricity and renewable energy, Lund & Co DA, Advokatfirmaet is a first tier firm,

‘Superb’

...
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom Salten Kraftsamband (SKS) og Gildeskål kommune. I lagmannsretten opptrådte Energi Norge som partshjelper for SKS. LVK var...

Sider