Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co representerer Bremanger kommune mot Danske Bank i sak for Borgarting lagmannsrett. Saken er en del av Terra-komplekset. Kommunen vant i tingretten. Danske Bank har anket saken til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Nord-Gudbrandsdal tingrett avsa 29. januar 2015 frifinnelsesdom i sak tiltale mot et lokkallag i Gudbransdalen med påstand om straffbar skuddpermie på Ulv. Retten kom til at skuddpremie var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom SKS og Energi Norge mot Gildeskål kommune og LVK. Kommunen og LVK fikk medhold i at nettanlegg, herunder produksjonsrelaterte nett,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan kommer fra stillingen som konkurransedirektør i EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Fra 2001-2008 var Bjørgan i ESAs juridiske avdeling, hvor han prosederte en rekke saker både for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber måtte anses som skattedebitor for gruven, at malmressursene skulle...

Sundfjorden kraftstasjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Salten tingrett slo i dom 14. april 2014 fast at Gildeskål kommune hadde lov til å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kV, samt en flere andre bygg eid av SKS,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS' søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om...

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Miljøverndepartementet har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom i Krokann-saken til Høyesterett.

Det fremgår av nyhetssak publisert på Miljøverndepartementets hjemmesider.
Vedtak...

Sider