This website requires JavaScript.
Skip to content

I mange saker som gjelder fast eiendom, kraftutbygging, område- og naturvern og andre tilstøtende rettsområder, berøres også samerettslige og/eller reindriftsrettslige spørsmål. Den samiske folkegruppe har gjennom Grunnloven § 108 en særskilt beskyttelse av “sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”. I tillegg er samene som urfolk beskyttet gjennom internasjonale konvensjoner. Denne rettsbeskyttelsen får betydning for hvordan loven skal tolkes i spørsmål som berører den samiske folkegruppe.

Flere av Lund & Cos advokater har same- og reindriftsrettslig kompetanse. I kombinasjon med spisskompetanse innenfor energirett, naturressurssrett og fast eiendom gir dette oss et unikt utgangspunkt for å bistå i saker om samerett generelt og reindriftsrett mer spesifikt. Partner Caroline Lund har vært medlem av Samerettsutvalg II, et arbeid som pågikk over syv år. Advokat Karianne Aamdal Lundgaard er leder av Advokatforeningens lovutvalg for reindrifts- og samerett.

Oppdrag

Lund & Cos advokater kan bistå enkeltstående reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikt mv. Lund & Co har betydelig erfaring med saker om erstatning for tap av rein til rovvilt.