This website requires JavaScript.
Skip to content
Competences

Expropriation and discretion

Lund & Co har en langvarig og omfattende erfaring med ekspropriasjons- og skjønnsaker, både for grunneiere, offentlige organer og selskaper. Lund & Cos kompetanse er særlig knyttet til store infrastrukturtiltak, som vei, jernbane og kraftutbygging og kraftledninger. Vi håndterer både mindre og store ekspropriasjonsskjønn, i noen tilfelle med over 250 berørte grunneiere. Firmaet har utviklet gode systemer for å kunne håndtere slike saker, som sikrer kvalitet samtidig som vi kan jobbe kostnadseffektivt.

Når det gjelder grunnerverv, kan vi bistå med

  • forhandlinger om minnelig løsning
  • tiltredelse
  • vurdering av erstatning
  • forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser