This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Samerett og reindriftsrett

I mange saker som gjelder fast eiendom, kraftutbygging, område- og naturvern og andre tilstøtende rettsområder, berøres også samerettslige og/eller reindriftsrettslige spørsmål. Den samiske folkegruppe har gjennom Grunnloven § 108 en særskilt beskyttelse av «sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». I tillegg er samene som urfolk beskyttet gjennom internasjonale konvensjoner. Denne rettsbeskyttelsen får betydning for hvordan loven skal tolkes i spørsmål som berører den samiske folkegruppe.

Flere av Lund & Cos advokater har same- og reindriftsrettslig kompetanse. I kombinasjon med spisskompetanse innenfor energirett, naturressurssrett og fast eiendom gir dette oss et unikt utgangspunkt for å bistå i saker om samerett generelt og reindriftsrett mer spesifikt. Partner Caroline Lund har vært medlem av Samerettsutvalg II, et arbeid som pågikk over syv år.

Oppdrag

Lund & Cos advokater kan bistå enkeltstående reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikt mv. Lund & Co har betydelig erfaring med saker om erstatning for tap av rein til rovvilt.