Etter måneder med forberedelser startet ankeforhandlingene i Høyesterett i dag med Fefos (Finnmarkseiendommen) angrep på Utmarksdomstolens avgjørelse fra i fjor, hvor innbyggerne i Karasjok ble tilkjent eiendomsretten til det alt vesentlige av grunnen i Karasjok kommune. Med Lund & Co-advokatene Lasse Våg og Caroline Lund i skranken fylte lokalbefolkningen plenumssalen i Høyesterett til siste plass for å forsvare Utmarksdomstolens avgjørelse.  

Høyesteretts storkammer skal i åtte dager lytte til  innlegg fra i alt seks advokater, og hvor en altomfattende samisk bruk i flere hundre år skal holdes opp mot ulike rettslige karakteristikker:  

Tilsvarer den altomfattende bruken vår tids eiendomsrettsbegrep, anvendt på samiske premisser og sedvaner? 

  • Eller er det tale om en kollektiv, eksklusiv bruksrett? 
  • Er Karasjok å anse som allmenning? 
  • Bygger rettighetene på okkupasjon eller alders tids bruk? 
  • Har staten fortrengt samiske rettigheter gjennom et senere festnet rettsforhold? 
  • Gir statens rettslige disposisjoner under fornorskningsperioden grunnlag for statlig eiendomsrett? 
  • Gir ILO-konvensjonen art. 14 nr. 1 om plikt til å anerkjenne urfolks eiendoms- og besittelsesrett til områder «they traditionally occupy» samene eiendomsrett til Karasjok?   

Med samerettens far- den 92-årige tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith på første benk intens lyttende blant samiske venner, ble Høyesteretts storkammer minnet om hvilke forventninger vårt stolte urfolk har til sakens utfall.