På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet advokatene Hilde Ellingsen og Ulf Larsen i Lund & Co høsten 2020, behovet for, og hensiktsmessigheten av, å innta nye bestemmelser i plan- og bygningsloven for å styrke kommunens reaksjons- og sanksjonsmuligheter i ulovlighetsoppfølgingen. Utredningen var særlig rettet inn mot å behandle direkte gjennomføring av pålegg, gjennomskjæring/ansvarsgjennombrudd og daglig leders ansvar, men andre forslag for å styrke kommunens verktøykasse ble også vurdert, herunder sikkerhetsstillelse, subsidiært morselskapsansvar for tvangsmulkt og vinningsavståelse. I utredningen fremmet vi også forslag til lovendringer, herunder hvordan disse burde formuleres og hvor i lovgivningen de burde plasseres. Vi vurderte også menneskerettslige skranker for innføringen av nye sanksjonshjemler.

Departementet har nå sendt forslag til nye bestemmelser på høring, forslaget kan du lese her.