I likhet med Sentralskattekontoret for Storbedrifter kom Haugaland tingrett i dom 4. september 2015 til at det var Aktieselskapet Saudefaldene som er skattemessig eier og som skal svare for skatt for kraftverket Sønnå Høy. Sadefaldende anket og Gulating lagmannsrett kom i dom 25. august 2016 til det motsatte resultatet. Høyesteretts ankeutvalg har i beslutning 16. desember 2016 tillatt at statens anke fremmes.

Tvisten har pågått siden 2005 da byggingen av Sønnå Høy ble påbegynt. Ligningsmyndighetenes endelig vedtak er datert 24. april 2014.

Kommunene har ikke vært ansett som parter i saken, til tross for at de er skattekreditorer. Kommunene har fått svært begrenset informasjon om saken fra ligningsmyndighetene og har dermed i liten grad hatt  mulighet til å ivareta sine interesser. Fordi saken har pågått i nær ellevte år, skaper risikoen for rettingsoppgjør store utfordringer for de berørte kommunene. Saken illustrer at dagens regler om kommunens partsrettigheter, innsyn og klage, samt renter og retting ikke er gode nok.

Saken er foreløpig ikke berammet.