Gulating lagmannsrett har i dom av 1. desember 2020 gitt Karmøy kommune og partshjelper Tysvær kommune medhold i en eiendomsskattesak anlagt av Equinor mlf. Kommunene ble også tilkjent fulle sakskostnader. Equinor gikk til sak mot kommunen med påstand om at eiendomsskattegrunnlaget for rørledningen Sleipner kondensat skulle faststettes etter en uttaksmodell som skulle fange opp påstått ressursknapphet og saneringskostnader etter endt drift. Lagmannsretten fant at klagenemda hadde vurdert spørsmålet om ressursknapphet og sanering på en korrekt måte, og Equinors anke over tingrettens dom ble forkastet.

Kommunene var representert av advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan og advokatfullmektig Svein Gjørtz i Lund & Co.

Saken ble anlagt av Equinor som opptrådte på vegne at petroleumsinteressentskapet Sleipner Øst Unit mot Karmøy kommune i 2016. Tysvær kommune begjærte partshjelp for Karmøy siden det samme røret fortsetter til Kårstøanlegget som ligger i Tysvær. Kommunene vant saken med omkostninger også i tingretten, og har nå vunnet full ut i begge rettsinstanser.

Saken gjaldt gyldigheten av vedtaket om eiendomsskattetakst på kondensatrørledningen Sleipner kondensat. Petroleumsselskapene hevdet at takstverdien på rørledningen måtte reduseres i etter hvert som petroleumsressursene ble tatt ut fra sokkelen. Selskapene hevdet også at verdien måtte reduseres for å ta hensyn til deres disponeringsforpliktelser når driften av røret blir avsluttet.

Lagmannsretten kom til at anlegget skal verdsettes til teknisk verdi og at det føllger av lang rettspraksis at det ved verdsettelsen av røret ikke skal tas hensyn til ressursituasjonen på sokkelen. Lagmannsretten uttaler at det ville vært uforholdsmessig ressurskrevende for kommunenes takstnemnder å ta stiling til den faktiske ressurssituasjonen på sokkelen. Lagmannsretten kom også til at fremtidige disponeringsforpliktelser ikke skulle hensyntas ved verdsettelsen.

Dommen er ikke rettskraftig.