Det vises til tidligere LVK-nytt om Statnetts søksmål om eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg.

Spørsmålet som Statnett har bragt inn for domstolene er om fradraget for slit, elde og utidsmessighet for selskapets nettanlegg må følge en lineær avskrivningsprofil. De saksøkte kommunenes har takster hvor fradragene er vurdert konkret, med utgangspunkt i at verdiforringelsen følger en progressiv kurve. Den fremgangsmåten kommunene har benyttet er i samsvar med tidligere takstpraksis og hvordan de fleste takstene også i dag er fastsatt. Statnett hevder at domstolene kan prøve nemndenes verdsettelsesskjønn fullt ut, og anfører at takstene er for høye som følge av at fradraget etter selskapets syn beregnes på en uriktig måte.

Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene, Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, ble forenet til felles behandling i Stavanger tingrett. Stavanger tingrett frifant i dom 31. august 2015 de tre kommunene, og uttalte at retten ikke var i tvil om resultatet. De tre kommunene og partshjelper LVK ble tilkjent sakens omkostninger.

Statnett anket dommen til lagmannsretten med den begrunnelse at saken har prinsipiell betydning og vil gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett, enten anleggene er nye eller eldre. Energi Norge erklærte partshjelp til støtte for Statnett, mens LVK erklærte partshjelp til støtte for kommunene også for lagmannsretten.

Gulating lagmannsrett kom i dom 28. juni 2016, i motsetning til tingretten, til at domstolene kan prøve de kommunale takstnemndenes konkrete verdsettelsesskjønn fullt ut. Videre kom lagmannsretten, i motsetning til tingretten, til at beregningen av verdislitet som følge av slit og elde på nettanlegg må baseres på lineære avskrivninger over anleggets antatte levetid. På grunn av sakens prinsipielle karakter krevde ikke Statnett saksomkostninger, men kommunene må dekke sine egne kostnader, og tilbakebetale skatt med tillegg av 6 prosent rente.

Etter hva kommunene og LVK kjenner til, er det ingen kommuner i dag som har takster basert på den retningslinje som lagmannsretten legger til grunn i dommen. Lagmannsrettens avgjørelse hva gjelder domstolenes prøvelsesadgang karakteriser lagmannsretten selv som et «kursskifte».

Med henvisning til sakens prinsipelle betydning har Kommunene og LVK anket saken til Høyesterett. Statnetts søksmål mot andre kommuner er stanset i påvente av rettskraftig dom i denne saken.

  • Spørsmålet om beregningen av fradraget for slit og elde vil få betydning for alle kommuner som utskriver eiendomsskatt på nettanlegg. Det gjelder ikke kun Statnetts anlegg, men vil også kunne få betydning for andre netteieres anlegg, herunder også nettanlegg på lavere nettnivåer (regionalnett og distribusjonsnett).
  • Spørsmålet om domstolenes prøvingsadgang vil få betydning for alle kommuner som har innført eiendomsskatt.

De tre saksøkte kommuner og LVK har sett det nødvendig å be om økonomisk bistand til ankesaken, se vedlagte brev om kronerulling hvor kommunene oppfordres til å bidra med kr 20 000,-. De ankende parter er «tilfeldig utvalgte» i Statnetts saksanlegg for å få endret takstpraksis. Dersom kommunene og LVK skulle vinne frem i Høyesterett og bli tilkjent sakskostnadene som i tingretten, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt den enkelte kommune.

Brev om kronerulling og betalingsinformasjon finner du her.

Spørsmål kan rettes til advokat Ina Storstrøm