Bjørgan mener at Hjelmeng-utvalgets forslag til tiltak går lenger enn Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Nye konkurransevilkår kan gi dyre offentlige tilbud

Den fersk FoU-rapport fra KS viser at tiltakene som Hjemeng-utvalget foreslår vil kunne gi svinedyr SFO, tomme svømmebasseng og nedlagte kinoer. Kommunenes tilbud til innbyggerne vil rammes hardt.

– FoU-rapporten viser at tiltakene det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget foreslår ikke vil føre til like konkurransevilkår mellom private og offentlige aktører. Offentlige aktører vil bli underlagt et strengere regelverk og får et mindre handlingsrom enn private aktører, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS til Kommunal Rapport.

Les oppslaget i Kommunal Rapport og FOU-rapporten her

Innføring av skatteplikt?

Utvalget foreslår blant annet innføring av skatteplikt og et krav om markedsmessig avkastning på all økonomisk aktivitet. I følge FOU-rapporten vil det føre til dyrere tjenestetilbud og bortfall av tjenester, eksmepelvis utleie av kommunale bygg på kveldstid, svømmebasseng og kinoer.

I Kommunal Rapport er det vist til at dersom for eksempel skolefritidsordningen (SFO) blir regnet som økonomisk aktivitet vil prisen mer enn tredobles. I dag er makspris i underkant av 3.000 kroner. Ny pris dersom reglene endres blir over 10.000 kroner – i måneden. Og en tur i kommunens svømmehall på kveldstid kan fort bli dobbelt så dyr som i dag.

Bakgrunnen for utredningen “På like vilkår”

Hjelmeng-utvalget har i NOUen på like vilkår vurdert konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter, etter at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, åpnet sak mot Norge. ESA mener det offentliges skattefritak og konkursimmuniteten i økonomisk aktivitet bryter med EØS-reglene.

I NOUe er vurdert

  • hvilke tiltak som er nødvendige for å etterleve EØS-avtalen
  • hvilke tiltak kan være ønskelige.
  • om EØS-avtalen stiller krav om at det offentlige må skille ut økonomisk aktivitet i egne selskaper som er skattepliktige og kan gå konkurs.

Foreslåtte tiltak vil gi betydelig økte kostnader

Hjelmeng-utvalgets flertall foreslår følgende tiltak:

  • Innføre separate regnskap og skatteplikt for økonomisk aktivitet
  • Innføre et generelt markedsaktørprinsipp om at all økonomisk aktivitet i det offentliges regi skal drives på markedsmessige vilkår
  • Nasjonalt tilsynsorgan lagt til konkurransetilsynet

Av FoU-rapporten fremgår at Hjemeng-utvalgets forslag om å innføre et nasjonalt tilsynsorgan vil føre til økte administrative kostnader til klagebehandling og til juridisk bistand.

Et mindretall i utvalget har foreslått å:

  • Innføre en hovedregel om at all økonomisk aktivitet skal skilles ut i egne rettssubjekter.

Utvalget foreslår i tillegg at det offentlige ikke skal kunne trekke fra renteutgifter slik private bedrifter kan. Dette innebærer at det offentlige blir underlagt strengere regler for hvordan de kan prise sitt tilbud fordi de alltid må prise dette inn i sine kostnader. En privat aktør vil sette den prisen markedet er villig til å betale selv om den ikke nødvendigvis dekker alle kostnader.