Lovkommentarene er skrevet av advokatfullmektig Vilde Weisser, i samarbeid med Ingvild Ånestad som for tiden er i permisjon fra Lund & Co. Kontantstøtte er en familieytelse og omfattes av trygdeforordningen. Tolkningen av loven reiser derfor mange spørsmål av EØS-rettslig karakter. Det har i kjølvannet av trygdeskandalen som ble avdekket i slutten av oktober 2019, blitt gjennomført flere endringer i loven. De EØS-rettslige sidene ved den norske trygdelovgivningen har de senere årene fått et økt fokus og det har blitt en større debatt om hvordan norsk trygdelovgivning skal tolkes opp mot EØS-retten og særlig trygdeforordningen.