Regjeringen foreslår to endringer i eiendomsskatteloven:

1. Kommuner som har innført eiendomsskatt i hele kommunen får adgang til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

2. Skattesatsen ved første gangs utskrivning på boliger og fritidseiendommer skal være 2 promille. Dette skal gjelde uavhengig om kommunen har hatt eiendomsskatt (på andre eiendomskategorier) tidligere.

Regjeringen foreslår at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2017.

Forslaget kan du lese her.

Kommunene hilser økt valgfrihet velkommen. Når det gjelder pålegget om skattesatsen på boliger og fritidseiendommer ikke skal overstige 2 promille når kommunen utvider eiendomsskatten til også å omfatte slike eiendommer, er det ikke lagt opp til en valgfrihet for kommunen. Tidligere var regelen at man benyttet samme (gjeldende) sats på alle eiendomsskatteobjekter ved en utvidelse. I og med at forslaget om at satsen skal begrenses til 2 promille bare er aktuelt  for boliger og fritidseiendommer der det ikke er skrevet ut eiendomsskatt på slike eiendommer tidligere, vil forslaget ikke medføre reduksjon av kommunenes skatter idag. Kommunenes inntekter fra utvidelsen vil imidlertid måtte trappes opp på samme måte som ved første gangs utskrivning.

Vi vil gjennomgå regjerings forslag til revidert budsjett, for eventuelle utfyllende kommentarer.