I Statsbudstettet for 2018 i Prop.1 LS (2017-2018) foreslår Regjeringen en endring av reglene som ble fastslått av Høyesterett så sent som i dom i Rt. 2015 s. 1054 (SKS-dommen). LVK og medlemskommunene har protestert på endringsforslaget, da det vil innebære et endret og uklart grensesnitt mellom kraftanlegg og nettanlegg. Dette grensesnittet har for skatteformål vært det samme siden 1960-tallet.

Finansdepartementets lovforslag avdekker etter LVKs syn manglende kunnskap om hva produksjonsrelaterte nettanlegg er og hvordan disse påvirker verdsettelsen av kraftanlegg.

LVK vil be Stortinget stemme mot lovforslaget.