Salten tingrett slo i dom 14. april 2014 fast at Gildeskål kommune hadde lov til å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kV, samt en flere andre bygg eid av SKS, uavhengig av kraftanleggene selskapet eier. Dommen gjelder dermed langt på vei samme tema som Frostating lagmannsrett dom 2. november 2011 (KVO-dommen) og viser at nettanlegg med lavere spenningsnivå skal behandles på samme måte.

SKS anførte at nettanleggene, administrasjonsbygget, en hytte og to garasjer inngikk i verdsettelsen av kraftanlegget i medhold av esktl. § 8B-1, jf. sktl. § 18-5. Kommunen anførte derimot at disse måtte verdsettes med hjemmel i esktl. § 8A-2 (før bsktl. § 5). Kommunen fikk i Salten tingretts dom 14. april 2014 fullt ut medhold i sitt syn på skattleggingen av anleggene. Dommen er ikke rettskraftig og kan dermed påankes av SKS. Gildeskål kommune var representert ved advokat Silje Aga Rogan.