Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa 22. september 2021 dom i sak om eiendomsskatt mellom Karmøy kommune og Karmsund Protein AS. Kommunen ble frifunnet og i tillegg tilkjent fulle sakskostnader. Karmøy kommune var representert av Lund & Co-advokatene Silje Aga Rogan og Constance Jessen Holm.

Karmsund Protein AS saksøkte høsten 2020 Karmøy kommune med påstand om at eiendomsskattegrunnlaget for 2018 var ugyldig. I saken var det anført intet mindre enn ni ugyldighetsgrunner. Blant annet mente skattyter at det var feil å ikke nedjustere verdien av anlegget, som var helt nytt i 2018, til verdinivået for forrige alminnelige taksering i 2015. Det ble også anført at bedriftens prosessanlegget var å anse som løsøre.

Retten kom til at ingen av anførslene til skattyter kunne føre frem, og var ikke i tvil om resultatet. Dommen behandler spørsmålet om verdien av helt nye anlegg skal nedjusteres til kroneverdien ved forrige alminnelige taksering. I tillegg inneholder dommen uttalelser om kravene til begrunnelse, kommunens utrednings- og opplysningsplikt, grensen mellom løsøre og integrerte maskiner og om utskrivingsfristen.

Karmsund Protein AS var representert av advokatfirmaet Deloitte.

Dommen er ikke rettskraftig.