Hordaland tingrett avsa 5. januar 2023 dom i sak om eiendomsskatt mellom Ullensvang kommune og Tizir Titanium & Iron AS. Dommen gjelder tolkningen av eiendomsskattelovens regler slik de lyder etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019. Kommunen vant frem på de to vesentligste punktene i saken, og fikk tilkjent fulle sakskostnader.

Selskapet anførte at en rekke bygg på selskapets eiendom var produksjonsinstallasjoner, at selskapets to hovedtransformatorer ikke var å anse som kraftnett og at det for to av byggene var anvendt uriktig verdsettelsesprinsipp. Kommunen fikk medhold i det kun var bygninger – og ingen produksjonsinstallasjoner – som inngikk i eiendomsskattegrunnlaget til selskapet. Retten ga også kommunen medhold i at selskapets hovedtransformatorer var å anse som kraftnett, og det var derfor korrekt å inkludere dem i eiendomsskattegrunnlaget. Retten kom på denne bakgrunn til at kommunen hadde fått medhold i det vesentlige.

Tizir Titanium & Iron var representert ved advokatfirmaet Deloitte.

Dommen er ikke rettskraftig.