Reduserte eiendomsskatteinntekter for kommunene

Forslaget om økt grunnrenteskatt for vannkraftanlegg fremgår av Prop. 1 LS (2015-2016) punkt 1.2, og er begrunnet i at skatteprosenten for inntektsskatt reduseres fra 27 pst. til 25 pst. Siden det i skatteloven § 18-5 er bestemt at grunnrenteskatten skal komme i fradrag i eiendomsskattegrunnlaget, innebærer dette et redusert eiendomsskattgrunnlag for vannkraftkommunene. Hvilken virkning dette vil få for den enkelte kommune avhenger av hvorvidt skattegrunnlaget ligger over maksimumsverdien i eiendomsskatteloven § 8 B-1 (4), som for tiden er 2,74 kr/kWh.

Dette er også lagt til grunn av Regjeringen i budsjettet hvor det blant annet fremgår:

“Når skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert til 25 pst., vil regjeringen øke grunnrenteskattesatsen for vannkraftverk og særskatten for petroleum. Regjeringen foreslår i dette budsjettet å øke grunnrentesatsene med to prosentenheter, til henholdsvis 33 pst. og 53 pst. “

Videre heter det at:

“For grunnrenteskattepliktige vannkraftverk anslås endringen å redusere ordinær skatt med 370 mill. kroner påløpt, mens økt grunnrenteskattesats anslås å øke provenyet med om lag 285 mill. kroner påløpt. Endringen gir dermed et netto provenytap anslått til om lag 85 mill. kroner påløpt i 2016. Provenytapet bokføres i sin helhet i 2017. Grunnrenteskatten er fradragsberettiget i eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk. Økt grunnrenteskatt vil isolert sett redusere eiendomsskattegrunnlaget noe. Effekten vil være begrenset, bl.a. fordi eiendomsskattegrunnlaget for de fleste kraftverk beregnes etter maksimums- og minimumsreglene.”

I de siste årene er det flere vannkraftanlegg som ligger under maksimumsverdien. LVK vil undersøke nærmere hvilke kommuner som vil få reduserte inntekter og komme tilbake til hvor stor effekten blir for kommunene.

Økt innslagspunkt for naturressursskatt

I kap 7.6 side 121 fremgår at Regjeringen foreslår å heve innslagspunktet for naturressursskatten:

Naturressursskatten ble innført i forbindelse med kraftskattereformen 1997. Som omtalt i Prop. 1 LS (2014–2015) punkt 5.4 var intensjonen å omfordele grunnrenteskatt fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Når nedre grense heves, vil ikke staten lenger kreve inn grunnrenteskatt fra kraftverk under 10 MVA. Grunnlaget for omfordeling av grunnrente fra staten til kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten er derfor ikke lenger til stede. Like grenser i naturressursskatten og grunnrenteskatten vil også gjøre regelverket enklere for både skattytere og Skatteetaten. I tråd med det som ble signalisert i budsjettet for 2015 foreslår regjeringen derfor at grensen for naturressursskatt heves til 10 MVA når nedre grense i grunnrenteskatten heves, det vil si fra og med inntektsåret 2015. Det vises til forslag til endring i skatteloven § 18-2 annet ledd annet punktum.”

Om kommunenes inntektstap fremgår følgende:

“Kommunenes proveny fra naturressursskatten for kraftverk med effekt mellom 5,5 MVA og 10 MVA anslås til om lag 20 mill. kroner påløpt i 2015 og bokført i 2016. Når rammene for kommunenes inntekter blir fastlagt for 2016, vil kommunens samlede reduksjon i naturressursskatt kompenseres med en tilsvarende økning fra andre skatteinntekter. Samlet vil derfor både kommunesektoren og staten komme uendret ut. For den enkelte kommune som får lavere naturressursskatt, kan imidlertid de samlede inntektene bli noe redusert. De direkte utslagene vil i stor grad bli motvirket gjennom skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem.” (understreket her)

I note 8 på side 23 utdyper Regjeringen følgende om kommunenes provenytap:

“Grensen heves til 10 MVA på linje med nedre grense i grunnrenteskatten fra inntektsåret 2015. Det vil isolert sett gi skatteøkning for staten på 20 mill. kroner bokført i 2016 og redusert naturressursskatt for kommuner og fylkeskommuner. Kommunene kompenseres med andre skatteinntekter. Samlet kommer både kommuner og staten uendret ut.” (understreket her).

LVK har tidligere påpekt at siden økt innslagspunkt i naturressursskatten ikke innebærer noen skattelette for næringen, kan LVK vanskelig se at begrunnelsen for forslaget er holdbar. Forslaget innebærer kun en forskyvning av skatt fra kommunene til staten. LVK vil følge opp saken i den videre behandlingen av budsjettet.

Eiendomsskatt på verk og bruk

I Prop. 1 S skriver Finansdepartementet at saken om eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i verk og bruk har vært på høring, og at Regjeringen vil vurdere høringsinnspillene før den tar stilling til om forslag til lovendring skal fremmes våren 2016. Departementet skriver at et eventuelt forslag til lovendring vil kunne få virkning fra og med skatteåret 2017.