This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Om Lund & Co

Rettsområder

Energi, miljø og naturressurssrett

Lund & Co er et spesialistfirma som har et særlig fokus på energi, miljø og naturressursrett. Energisektoren omfatter rettsområder som vassdrags-, konsesjons-, selskaps- og skatterett samt transaksjoner, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og EU/EØS-rett. Firmaets partnere rangeres blant landets ledende innen disse rettsområdene. Firmaets årelange bistand til kommuner, fylkeskommuner og statlige organer samt kraftselskaper og grunneiere, har gitt grunnlag for en unik kompetanse og en bred oversikt. Som fast juridisk rådgiver for fire kommuneorganisasjoner og én bransjeorganisasjon, alle med fokus på energi og naturressurser, besitter Lund & Co til en hver tid oppdatert kunnskap innen energibransjen og fagområdene som er aktuelle for energisektoren.

EU/EØS-rett, statstøtte og offentlige anskaffelser

Lund & Co har også en betydelig spisskompetanse innen EU/EØS-rett, statsøtte og offentlige anskaffelser. Partner Per Andreas Bjørgan har 14 års fartstid fra ESA, de siste syv årene som konkurransedirektør. Disse fagområdene utgjør en stadig voksende andel av firmaets saker.

Medier og kommunikasjon – ytringsfrihet, personvern og opphavsrett

Lund & Co besitter betydelig kompetanse innenfor ytrings- og kommunikasjonsfrihet, personvern, opphavsrett og markedsføringsrett. Firmaet bistår blant annet jevnlig flere av de største medieselskapene samt pressens organisasjoner, og med utviklingen av det digitale informasjonssamfunnet omfatter firmaets oppdragsgivere på dette feltet også offentlige etater, næringslivet generelt og enkeltpersoner.

Ekspropriasjon, skjønn, plan- og bygningsrett, fast eiendom

Lund & Co har en særlig kompetanse i ekspropriasjon og skjønn, plan- og bygningsrett, og annet lovverk knyttet til fast eiendom. Firmaets advokater bistår både grunneiere og kommuner i slike saker, og har prosedert skjønn med flere hundre grunneiere involvert. Fast eiendoms rettsforhold står også sentralt i flere av kommuneorganisasjonene hvor Lund & Co utøver sekretariatsfunksjonen. Lund & Co har også samarbeidsavtaler med flere enkeltkommuner, med Norges Bondelag, Norges Fjellstyresamband, samt Norsk Sau og Geit.

Offentlig forvaltning – skatterett og eiendomsskatt

Som følge av det omfattende arbeid mot offentlig sektor, har advokatene i Lund & Co en særlig kompetanse i offentlig rett, forvaltningslov, kommunelov mv. Firmaet har også en omfattende rådgivning og prosedyrevirkomhet knyttet til skatt, særlig på naturressurser, og eiendomsskatt.

Arbeidsrett

Videre har flere av firmaets advokater solid kompetanse innen arbeidsrett, særlig innenfor offentlig sektor.

Prosedyre og tvisteløsning

Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet for alle rettsinstanser, samt for EU og Efta-domstolen. Flertallet av firmaets partnere har møterett i Høyesterett.  Firmaets partnere rangeres blant de ledende advokater innen sine områder, og har bakgrunn fra bl.a. Sivilombudsmannen, Regjeringsadvokaten og EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Den omfattende prosedyreerfaringen gir advokatene verdifull kompetanse også under forhandlinger og alternative tvisteløsningsmekanismer.