This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Energirett - Fornybar - Vannkraft - Vindkraft - Solkraft - Nett

Energiretten står sentralt i Lund & Cos virksomhet

Lund & Cos arbeid omfatter alle energikilder: vannkraft, vindkraft, solkraft og andre fornybare energikilder, olje og gass. Energiretten i Lund & Co omfatter tradisjonell energirett, moderne miljørettslige problemstillinger, rettsspørsmål om bruk og vern av naturressurser, og selskapsrettslige, skatterettslige og konsesjonsrettslige spørsmål. Lund & Co har en særlig kompetanse på naturressursbeskatning – som omfatter alle typer energibærere. Partnerne i Lund & Co, som også er sekretærer i flere kommuneorganisasjoner innen energisektoren, er i en årrekke rangert blant landets ledende advokater innenfor disse rettsfeltene.

Energisektoren blir stadig mer internasjonal, og elektrisitet handles på tvers av landegrensene. Vårt arbeid omfatter også EU/EØS-rettslige problemstillinger knyttet til energi og naturressurser. Vi møter jevnlig i Olje- og energidepartementets Kontaktutvalg for energi. Gjennom våre partnere Per Andreas Bjørgan og Hilde K Ellingsen er Lund & Cos kompetanse på EU/EØS-rett ytterligere styrket.

Oppdragsgivere

Lund & Co rådgir både kommuner, fylkeskommuner, grunneiere og kraftselskap. Videre er Lund & Co engasjert av NVE gjennom en rammeavtale med fire års varighet for å rådgi utviklingsland i energispørsmål.

Lund & Co rådgir også flere interesseorganisasjoner bestående av kommuner i energispørsmål;

Vår rådgivningen gjelder i stor grad kommunene og deres vertsrolle for ulike utbygginger. Lund & Co bistår også kommuner med eierinteresser i kraftforetak om selskaps-, skatterettslige og mer strategiske spørsmål. I tillegg bistår vi kraftselskaper i saker der det foreligger et interessefellesskap med verts- og  eierkommunene. Vi har også i mange år bistått nettselskaper i saker om nettariffering og andre energi- og selskapsrettslige spørsmål. Lund & Co har oppdatert kunnskap om alle sider ved utbygging av solkraftverk, og bistår vertskommuner for slike anlegg. Lund & Co tar også oppdrag for grunneiere i spørsmål om utbygging av ulike typer fornybar energi, etter forutgående interessekonfliktavklaringer.

Gjennom sitt årelange arbeid for enkeltklienter og organisasjonene har Lund & Co opparbeidet en helt unik kompetanse om rettspolitisk påvirkningsarbeid. Lund & Co har en solid oversikt over det rettslige regelverket for energisektoren, og kan gi raske og svært målrettede svar av høy kvalitet. Den omfattende oppdragsmengden har også gitt oss inngående kjennskap til de kommersielle vilkårene bransjen opererer under, herunder energipriser samt markedsmessige forhold.