This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Miljø- og naturressurser

Miljø og naturressursrett

De fleste menneskelige aktiviteter berører naturmiljøet, og naturmiljøretten gjennomsyrer stadig flere samfunnsområder. I de fleste utbyggingstiltak, ved arealplanlegging og i vernesaker oppstår spørsmål om forhold til naturverdier, spørsmål om forurensing av grunn, luft eller vann, betydningen for det biologiske mangfold m.v. Både gjennom plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannressursloven, viltloven, innlandsfiskeloven m.v. og gjennom Grunnloven § 112 er miljørettslige prinsipper gitt en sentral betydning i norsk lovgivning.

Alle Lund & Cos advokater har miljø- og naturressursrett som sitt hovedarbeidsfelt. Partner Stein Erik Stinessen var medlem i erstatningsrettsgruppen i Biomangfoldlovutvalget, NOU 2004: 28.

Oppdragsgivere

Lund & Co har en rekke private og offentlige klienter på dette området, og er sekretariat for Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og Mineralkommunene som består av om lag 90 kommuner med store utmarksområder. Utmarksressursene har stor betydning for bosetting og utviklingen av næringslivet, men disse interessene krysses ofte av motstridende natur- og miljøverninteresser. Bruk og/eller vern av slike naturressurser reiser en rekke spørsmål av rettslig og rettspolitisk karakter, som firmaet over lang tid har tilegnet seg betydelig spesialkompetanse i.