Utvalgets mandat har vært å se på og foreslå ny struktur, med et ønske om at større deler av regelverket skal være i lov i stedet for i mange delvis likelydende forskrifter. Den første delutredningen ser på regelverkets struktur, forenkling og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn.

Lovstruktur

Utvalget foreslår en ny lov om offentlig anskaffelser der de fleste av reglene på området skal fremgå. Denne skal regulere både anskaffelser over og under EØS-terskelverdien. Selv om mandatet pekte på et ønske om felles lover for de ulike sektorene, mener utvalget at dette er lite hensiktsmessig og mener at det bør være egne lover for forsyningsvirksomhet og konsesjonskontrakter, samt forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Utvalget mener likevel at en del av anskaffelsesdirektivenes mer detaljerte regler bør fremgå av forskrift.

Praktiske endringer

Viktige praktiske forslag er at terskelen for at regelverket skal komme til anvendelse foreslås hevet fra 100 000 kr til 300 000 kr og at del II i forskrift om offentlig anskaffelser foreslås fjernet.

For anskaffelser for vare- og tjenestekontrakter mellom 300 000 kroner og 2,2 millioner kroner (1,4 millioner for statlige aktører) foreslås det enklere mekanismer enn i dag. Forslaget bygger på at slike anskaffelser skal skje på markedsmessige vilkår. Dette kan blant annet skje ved at 1) oppdragsgiver gjennomfører markedsundersøkelse, og på grunnlag av denne innhenter tilbud, 2) innhenter to eller flere tilbud, eller 3) ved frivillig annonsering av konkurranse. Det samme gjelder for bygge- og anleggskontrakter mellom 300 000 kroner og 3 millioner kroner. For bygge- og anleggskontrakter over 3 millioner kroner har flertallet foreslått en forenklet kunngjøring som åpner for at interesserte leverandører melder interesse.  Når kontraktsverdien for bygge- og anleggskontrakter overstiger 15 millioner kroner, skal som hovedregel EØS-regelverket følges, men det er anledning til å velge konkurranseform og enkelte andre forenklinger.

Miljøkrav – grønn omstilling

Fra 1. januar 2024 vil det som hovedregel være krav om at miljø skal vektes minst 30 % eller være blant de tre høyest prioriterte hvis kriteriene i konkurransen ikke er vektet. Dette følger av en endring av forskrift om offentlig anskaffelser § 7-9 som trer i kraft fra nyttår.

Dette er imidlertid ikke fulgt opp i forslaget fra anskaffelsesutvalget. Utvalget behandler klima- og miljøhensyn utførlig og foreslår flere grep: Å synliggjøre bærekraft i lovens formål, at det skal tas i bruk minimumskrav på prioriterte områder, samt at det skal stilles ulike krav til klima- og miljøhensyn i hver anskaffelse, samt synliggjøre innovasjon som virkemiddel for grønn omstilling. Utvalget fremhever også at miljøhensynet skal være en del av planleggingen og innrettelsen av anskaffelsen. Det stilles imidlertid ingen bestemte krav til vekt av miljø i en konkurranse og reglene virker derfor mer fleksible enn de som trer i kraft fra januar av.