På Etikkonferansen 2022 lanserte KS utredningen som viser hvordan kommuner som ønsker det kan etablere et åpenhetsregister. Utredningen, som er utført av Lund & Co, viser hvordan kommuner kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med. Om bakgrunnen for utredningen skriver KS på sine nettsider at “flere kommuner har etterspurt kunnskap om dette og enkelte har selv forsøkt å etablere et register over hvem som kontakter beslutningstakere i kommunen.” Videre skriver de at “hensikten med et slikt åpenhetsregister er økt åpenhet om kommunale beslutningsprosesser, som kan bidra til å styrke rettsikkerheten, offentlig kontroll med og tillit til kommunene.”

I utredningen drøftes de rettslige rammene og praktiske utfordringer for kommuner og fylkeskommuner som ønsker et slikt register. Utredningen viser hvilke muligheter som finnes innenfor eksisterende lovverk, samt gir konkret veiledning i hvordan kommunene kan gå frem. Utredningen tar også for seg eventuelle lovendringer som kan gi utvidede muligheter til å etablere åpenhetsregister i kommunene.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreker at “vi er glade for at vi nå har fått en utredning som viser hvordan kommuner som ønsker det kan etablere et åpenhetsregister. Dette er noe enkelte kommuner har etterspurt.”

Hele rapporten kan du lese her.