Borgarting lagmannsrett  har i dom 13. mai 2015 gitt Bremanger kommune medhold i at swapsjonsavtaler (opsjoner på rentebytteavtaler) som kommune har inngått med Danske Bank er ugyldige. Avtalene, som Terra i 2006/2007 rådet kommunen å inngå med banken, har i dag en negativ verdi for kommunen på mer enn 100 millioner kroner. Lagmannsretten har videre frifunnet kommunen i krav om erstatning fra Danske Bank på mer enn 100 millioner kroner. Danske Bank ble dømt til å betale kommunens saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Lagmannsrettens flertall opprettholder med dette resultatet i Oslo tingrett dom, som konkluderte med at avtalene representerte en vesentlig finansiell risiko. Flertallet begrunner frifinnelsen av kommunen i erstatningskravet fra Danske Bank bl.a. med at banken ikke hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt da avtalene ble inngått.

Dommen er ikke rettskraftig.