At retten mener at Terra er ansvarlig for begge kommunene, er en viktig avklaring, i og med at tingretten kun tok stilling til ansvarsgrunnlaget overfor Haugesund. Dommen vil dermed få betydning for alle de åtte involverte kommunene.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser, kom retten til samme resultat som tingretten: – kommunenes krav er kun dekket under polisen for 2007/2008.

Lagmannsrettens dom er enstemmig. Dommen innebærer at ACE må betale i henhold til forsikringsdekningen for polisen i 2007/2008 på 50 millioner kroner. ACE er videre dømt til å betale forsinkelsesrenter fra 20. september 2008, som utgjør 26,35 millioner kroner. Om kommunene blir tilkjent saksomkostninger som for tingretten innebærer lagmannsrettens dom at ACE må betale over 80 millioner kroner til kommunene.

Lagmannsrettens konklusjon om at Terra er erstatningsansvarlig også overfor Hattfjelldal kommune får, om dommen blir stående, betydning for alle åtte kommunene både når det gjelder

  • konkursboets fordringsprøvelse, og
  • for den gjenstående forsikringssaken mot AIG om ansvar for styret og daglig leder

Kommunene er fornøyd med at domstolene, nå ved lagmannsretten enstemmige dom, slår fast at ansvaret for de feilslåtte plasseringene ligger hos Terra. I tillegg til at dette må anses som en oppreisning for kommunene, er Terras forsikringsselskapet nå dømt til å betale kommunene nær 80 millioner kroner, noe som selvsagt er kjærkomne inntekter for kommunene.

Kommunene vil nå vurdere om det forsikringsrettslige spørsmålet om en eller to poliser bør ankes til Høyesterett.

Spørsmål om dommen kan rettes til kommunenes advokater, Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen.