Høringsnotatet fremstår som en omkamp om Høyesteretts dom fra 2015, som Gildeskål og LVK. Med departementets forslag vil selskapenes skatteplikt for kraftnett variere med hvordan selskapene selv velger å kategorisere dette. Kommunene vil også måtte foreta en (løpende) vurdering av hvor stor andel av nettet som er knyttet til kraftproduksjon. LVK mener at dagens grensesnitt, som har ligget fast siden 1960-tallet, og som det var bred konsensus om i Rødsethutvalget, bør videreføres. Departementets forslag er i strid med objektivsprinsippet, det skaper et uklart og flytende grensesnitt, som vil føre til stor usikkerhet og åpne for nye tvister.

En enstemmig Høyesterett fastslår i SKS-saken (Rt-2015-1054) at såkalte produksjonslinjer er å anse som nettanlegg, og ikke del av kraftanlegget i eiendomsskattesammenheng. Når departementet foreslår å endre dette til et grensesnitt der det avgjørende er hva linjen brukes til, er det i strid med et grunnleggende prinsipp i eiendomsskattesammenheng, nemlig at man skal se bort fra eiers subjektive forhold. Departementet skriver:

«Som nevnt kan produksjonslinjer i tillegg til innmating av kraftproduksjon, også brukes til overføring og fordeling til andre sluttbrukere. I slike tilfeller må det avgjøres hvor stor del av linjen som «er knyttet til kraftproduksjonen». Departementet legger til grunn at det skal foretas en forholdsmessig fordeling av skattegrunnlaget basert på den faktiske bruken. Den delen som brukes til innmating verdsettes som del av kraftanlegget, mens den delen som brukes til overføring (fordeling) eiendomsbeskattes etter de ordinære reglene i eigedomskattelova og verdsettes til substansverdi.»

Videre foreslår departementet at produksjonslinjer som kraftanlegget leier, og ikke eier, ikke skal inngå i kraftanlegget, men eiendomsbeskattes separat. En slik forskjellsbehandling ut fra eierskap bryter også med grunnleggende prinsipper for eiendomsskatteplikten, og vitner om at departementet heller ikke har overskuet de økonomiske konsekvensene av forslaget.

Departementet foreslår at nytt grensesnitt skal ha virkning fra eiendomsskatteåret 2019.

Høringsfristen er 25. juli 2017. LVKs høringssvar vil foreligge i god tid før fristen.