Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber måtte anses som skattedebitor for gruven, at malmressursene skulle inngå i verdsettelsen etter en avkastningsverdi. Bakgrunnen for tvisten var at Rana Gruber tar ut malm delvsi på Statskogs grunn.

I Rana tingrett uttalelser seg også om forholdet mellom reglene om retting i eiendomsskatteloven § 17 og forvaltningsloven § 34, tredje ledd. Tingretten legger til grunn at eiendomsskattelovens særbestemmelser med rettingsfrister går foran forvaltningslovens regler. Dommen er ikke rettskraftig.

Rana kommune var representert av advokatene Silje Aga Rogan og Carl Håkon Andersen i Lund & Co.