Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS’ søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om gyldigheten av et utskrivingsvedtak fra 2011. Lagmannsretten avviste søksmålet fordi søksmålsfristen for takstvedtaket fra 2009 var oversittet. Lagmannsretten konkluderte med at takstvedtaket ikke kunne angripes gjennom rettslig overprøving av utskrivingsvedtak, selv om utskrivingsvedtaket bygger på takstvedtaket.

Dommen innebærer en viktig avklaring, som også vil ha betydning for andre kommuner som mottar søksmål fra skattyter mot utskrivningsvedtaket – etter at søksmålsfristen for takstvedtaket er utløpt.

Også det underliggende spørsmålet i tvisten mellom K-plast AS og Hjelmeland kommune er av prinsipiell interesse. Det materielle spørsmålet var hvilke deler av bedriftens produksjonsutstyr for isoporkasseproduksjon som skulle inngå i eiendomsskattetaksten, jf. esktl. § 4 annet ledd. Lagmannsretten uttalte, selv om det ikke var avgjørende for resultatet, -og i tråd med tingrettens dom – at det var rett av kommunen å ta med produksjonsutstyret saken gjaldt.

Hjelmeland kommune var representert ved advokat (H) Caroline Lund og advokatfullmektig Ina Storstrøm.