Arbeidstagerne hadde kjøpt aksjer på kreditt fra arbeidsgivers morselskap Bever Holding AS. Lånene skulle dekkes gjennom utbytte eller salg av selskapet. Utbyttene uteble, og BMOT ble ikke solgt. Arbeidstagerne sa opp sine stillinger i BMOT våren og sommeren 2016. En av dem etablerte entreprenørselskapet AGTunnel AS, der de to andre begynte etter hvert. Da arbeidstagerne sluttet i BMOT, måtte de tilbakeføre aksjene.

Spørsmålet var hvilken verdi de ville få for aksjene ved tilbakesalg. Etter aksjonæravtalen pliktet morselskapet å kjøpe aksjene tilbake til markedspris, oppad begrenset til kostpris, hvis en ansatt aksjonær avsluttet sitt arbeidsforhold og forkjøpsrett ikke ble benyttet av morselskapet eller øvrige ansatte aksjonærer.

Da de tidligere ansatte kjøpte aksjene, var prisen satt til henholdsvis kr. 2.575 kroner og kr. 3.000 kroner per aksje. Da arbeidsforholdene opphørte, fikk de et tilbakekjøpstilbud på 800 kroner per aksje. En aksept av tilbakekjøpstilbudet ville ha medført et fortsatt gjeldsansvar ved avslutning av arbeidsforholdet.

Arbeidstagerne vant frem i Kongsberg og Eiker tingretts dom av 29. mai 2018, men Bever Holding anket til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten fant at tilbakekjøpstilbudet var for lavt og dermed utgjorde et brudd på aksjonæravtalen. Videre konkluderte lagmannsretten med at morselskapet kunne bebreides for ikke å ha gjort mer for å avklare aksjenes verdi da tilbakekjøpstilbudet på kr. 800 per aksje ikke ble akseptert. De tidligere ansatte ble tilkjent erstatning tilsvarende aksjenes kostpris. Lagmannsretten har oppsummert sitt syn på følgende måte:

«Når det gjelder verdsettelsen av aksjene, er det ikke grunnlag for å foreta en justering av hensyn til at det dreier seg om tilbakekjøp av aksjer fra en ikke-kontrollerende minoritet. Bever Holdings tilbud, som lå langt under aksjenes kostpris, baserte seg ikke på en riktig verdi av aksjene selv om man hensyntar det slingringsrom som må godtas ved verdsettelse av aksjer. Til dette kommer at Bever Holding ikke gjorde noe for å avklare verdien når ankemotpartene ikke aksepterte tilbudet. Samlet sett har Bever Holding opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt (culpa) ved å tilby bare 800 kroner pr. aksje.»

Bever Holding AS anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. juli 2020 ikke å tillate saken fremmet for behandling i Høyesterett. Beslutningen innebærer at de tidligere ansatte i BMOT med endelig virkning har vunnet frem med sine erstatningskrav.

For en nærmere omtale av saken, se artikkel i Byggeindustrien.

Beslutningene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsretts dommer finner du her.

Advokatene Jarl Borgvin Dørre og Hilde K. Ellingsen