ELTE-kandidatene fikk avslag på søknader om autorisasjon/lisens til å praktisere som psykologer i Norge, og i gruppesøksmålet for domstolen gjorde de gjeldende at vedtakene var ugyldige og i strid med yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/36) og EØS-avtalen artikkel 28 og 31. Studentene tapte i tingretten, men har anket saken inn for lagmannsretten.

Lund & Co har bistått ELTE-kandidatene med utarbeidelse og oppfølging av klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). I ESAs  grunngitt uttalelse («reasoned opinion») konkludere ESA med at norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten.

ESA har gitt staten frist på fire måneder til å rette opp bruddet.

Advokatene som har bistått er advokat (H) Per Andreas Bjørgan, advokat Hilde Ellingsen og advokat Chirsti Hurlen.