I mars 2023 fikk Lund & Co i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å skrive en utredning om fellesskapsfortrinnsretten og dens gjennomføring i sentrale EU/EØS-stater. Utredningen ble overlevert departementet 15. desember 2023. Arbeidet har vært ledet av advokat Hilde K. Ellingsen, med bistand fra advokatfullmektigene Vilde Weisser og Hanna Hågensen Aasen. Oppdraget er gjennomført i samarbeid med Proba samfunnsanalyse.

Fellesskapsfortrinnsretten er et prinsipp om fortrinnsrett til ledige stillinger for EU/EØS-borgere innenfor det felles europeiske arbeidsmarkedet. Prinsippet kan beskrives som et virkemiddel for å oppnå et felles indre marked i EU/EØS, og er derfor tett forbundet med de alminnelige reglene om fri bevegelighet av arbeidstakere. I utredningen gis en nærmere fremstilling av fellesskapsfortrinnsretten og hvordan dette prinsippet understøtter formålet om fri bevegelighet og arbeidskraft. Reguleringen av arbeidsinnvandring fra tredjeland i ni utvalgte stater er nærmere behandlet. Det gis en oversikt over ulike tilnærminger og verktøy som benyttes for å identifisere hvilke tredjelandsborgere som er ønsket som arbeidsinnvandrere.

Lund & Co har med utredningen belyst hvilke begrensninger fellesskapsfortrinnsretten setter, og hvilket handlingsrom norske myndigheter har i utformingen av sin regulering av arbeidsinnvandring fra tredjestater. Noen av rapportens hovedfunn er at prinsippet ikke er en rettslig bindende forpliktelse, at det er stor variasjon i hvilke virkemidler som benyttes av EØS-stater i deres regulering av arbeidsinnvandring fra tredjeland og at prinsippet ikke innebærer en plikt til å foreta individuelle arbeidsmarkedsvurderinger ved ansettelse av tredjelandsborgere.

Mer informasjon om utredningen finner du på Regjeringens hjemmesider.

Utredningen i sin helhet finner du her.