Forvaltningslovutvalget, ledet av professor Inge Lorange Backer, levert torsdag 14. mars 2019 sin utredning, NOU 2019:5 Ny forvaltningslov, til Justis- og beredskapsdepartementet. Lovforslaget vil formodentlig innen kort tid bli sendt på høring.

Forvaltningsloven er en sentral lov som skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomheter har tillit til forvaltningen. Gjeldende forvaltningslov er fra 1967. Av mandatet fremgår det at den gjeldende forvaltningsloven gjennomgående har vært ansett som velfungerende, men at man etter 40 år likevel ser behov for en gjennomgripende etterkontroll og revisjon.

Lovutvalget foreslår i stor grad å videreføre gjeldende rett. I tillegg foreslår forvaltningslovutvalget å regulere spørsmål som i dag ikke er regulert, som for eksempel visse former for delegasjon, organisering av i kollegiale organer i statsforvaltningen og enkelte spørsmål om innholdet av forvaltningsvedtak. Den foreslåtte forvaltningsloven med 95 paragrafer er dermed blitt vesentlig lengre enn den gamle som har 52 paragrafer.

Videre har utvalget sett behov for en klarere regulering av lovens virkeområde for eksempel når private er gitt myndighet til å utøve offentlig myndighet eller når det offentlige organiserer sin virksomhet gjennom private rettssubjekter, som for eksempel selskap. Utvalget foreslår også å klargjøre hva som regnes som enkeltvedtak og reglene om habilitet. Reglene om dekning av saksomkostninger foreslås opphevet av flertallet i utvalget.

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall med hensyn til hvor langt en statlig klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune. Se lovforslagets § 60 tredje ledd. Både flertallet og mindretallet mener det skal være visse begrensninger i adgangen til å overprøve forvaltningsskjønnet til kommuner og fylkeskommuner. Flertallet setter en annen terskel for overprøving og foreslår at forvaltningsskjønnet bare kan overprøves «hvis nasjonale eller vesentlige regionale hensyn taler for det, eller hvis vedtaket er klart urimelig». Mindretallet bestående av Backer og Sollie foreslår derimot at klageinstansen skal «legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet».