Nord-Østerdal tingrett har i skjønn 11. august 2015 gitt grunneier Anders Kiær medhold i at det skal benyttes en kapitaliseringsrente på 4 % ved fastsettelse av erstatning for eiendom som er båndlagt av staten som naturreservat.  De to aktuelle naturreservatene, Svartåsfjellet  og Hemmeldalen fra hhv 2005 og 2006, båndla store deler av Anders Kiærs eiendom, og Kiær og staten har siden vært uenige om hvilken kapitaliseringsrente som skal benyttes for erstatningsfastsettelsen.

I plenumsavgjørelse inntatt i Rt. 2014 s. 1203 fra desember 2014 kom Høyesterett til at kapitaliseringsrenten skulle senkes fra 5 til 4 %, noe som i utgangspunktet gir en økt erstatningsutbetaling på 25 %. Dommen fra Høyesterett gjaldt personskadeerstatning, og spørsmålet for Nord-Østerdal tingrett var om 4 % også skulle gjelde for ekspropriasjons- og naturfredningsaker der eiendom var båndlagt forut for avsigelsen av høyesterettsdommen i fjor.

Staten mente at høyesterettsdommen ikke kunne legges til grunn for båndleggelse av eiendommer bakover i tid, og at grunneiere som hadde blitt berørt av ekspropriasjon eller naturfredning forut for dommen i 2014 skulle ha en kapitaliseringsrente på 5 %. Dette ble avvist av tingretten, som fulgte Kiærs argumentasjon, og fastsatte kapitaliseringsrenten til 4 %. Dommen kan leses her.

Staten har ikke anket avgjørelsen. Dermed er standpunkt om at høyesterettsdommen får anvendelse på «eldre» ekspropriasjons- og naturfredningssaker rettskraftig avgjort. Dommen fra Nord-Østerdal tingrett antas å ha betydning for en lang rekke grunneiere son ennå ikke har fått sine erstatningssaker avgjort.

I tillegg til at kapitaliseringsrenten ble senket til 4 %, fikk Kiær over 2 millioner kroner mer i erstatning enn det staten tilbød før skjønnsforhandlingene.

Prosessfullmektiger for Kiær var Advokatfirmaet Lund & Co DA v/advokat (H) Magnus Dæhlin og advokatfullmektig Lasse G. Våg.

Dommen er omtalt i Finansavisen lørdag 19. september, Dagens Næringsliv og Nationen.