Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom Salten Kraftsamband (SKS) og Gildeskål kommune. I lagmannsretten opptrådte Energi Norge som partshjelper for SKS. LVK var partshjelper for kommunen.

Gildeskål kommune og LVK fikk medhold av lagmannsretten i at nettanlegg, herunder produksjonsrelaterte nett, ikke inngår i verdsettelsen av kraftanlegget, jf. esktl. § 8B-1. Lagmannsretten la til grunn at nettanleggene skal verdsettes separat av de kommunale nemdene jf. § 8A-2, og beskattes separat. Kommunen og LVK var representert ved Advokatfirmaet Lund & Co.

Sakens tvistetema er det samme som i KVO-saken, hvor Frostating lagmannsrett i dom 1. november 2011 kom til samme resultat som i denne saken, og som Høyesterett ikke fant å ville behandle.

SKS og Energi Norge anket saken inn for Høyesterett 14. januar 2015. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mars 2015 at anken tillates fremmet.