Frogn kommune besluttet 6. november å anke Eidsivating lagmannsretts dom i statsstøttesaken om Bølgen trening til Høyesterett. Dette skjedde etter lagmannsrettens dom konkluderte med at kommunen hadde tildelt treningssenteret ulovlig offentlig støtte – i motsetning til tingrettens dom. Dommen var avsagt under dissens og et mindretall ville frifinne kommunen.

Høyesterett skal nå ta endelig stilling til om kommunens vedtak om Covid-19 relatert driftsstøtte til treningssenteret ble tildelt i henhold til regelverket for offentlig støtte. Saken vil kunne ha prinsipiell betydning for kommunal virksomhet og Kommunenes Sentralforbund (KS) har erklært partshjelp til støtte for Frogn kommune.

Les mer om saken her hos Frogn kommune og i  Rett24 og Kommunal Rapport.