Dette følger av premissene i Høyesteretts dom, som nå foreligger. Høyesterett legger til grunn at grensesnittet mellom nettanlegg og kraftanlegg er klart definert i skatteloven § 18-1, som samsvarer med tidligere Rundskriv 400 fra Riksskattestyre, jf avsnitt 61 i dommen. Dermed er det endelig fastslått at alle nettanlegg skal verdsettes som nettanlegg og ikke som en del av kraftanlegget. Dette gjelder uavhengig av hvem som eier nettet, og uavhengig av om det er et produksjonsrelatert nett. Høyesteretts førstvoterende uttaler i avsnitt 67 at spørsmålet ikke har bydd på tvil.

Høyesterett tar også stilling til hvorvidt et administrasjonsbygg, en hytte og to garasjer er å anse som en del av kraftanlegget. Også på dette punkt får Gildeskål kommune og LVK medhold: administrasjonsbygg, hytter og garasjer skal verdsettelse separat fra kraftanlegget. I likhet med spørsmålet om de produksjonsrelaterte nettene, løser Høyesterett spørsmålet om bygningene ved en tolkning av sktl. § 18-1 og Rundskriv 400, jf avsnitt 93 i dommen. Førstvoterende uttaler at det egentlige produksjonsanlegget kun omfatter:

bygninger som har en løpende funksjon i den direkte kraftproduksjonen, slik som bygninger og haller for turbiner og generatorer, styring, overvåkning og annet utstyr som er nødvendig for selve genereringen av elektrisk kraft.”

Spørsmål om dommen kan rettes til advokat (H) Silje Aga Rogan, som representerte Gildeskål kommune, eller advokat (H) Caroline Lund, som representerte LVK.

Høyesteretts dom, som er enstemmig, følger vedlagt.