Brev til Stortinget | Dato: 21.09.2020

Mottager: Stortinget

Vår referanse: 20/4431

Jeg viser til brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland til uttalelse.

I representantforslaget foreslås det at:

«Stortinget ber regjeringen komme med forslag til hvordan grunnrentebeskatningen for vannkraft kan endres slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres.»

Svar:

Regjeringen ønsker å legge til rette for god utnyttelse av Norges vannkraftressurser. Vannkraftnæringen er kapitalintensiv og langsiktig. For å oppnå best mulig forvaltning av kraftressursene må rammene være helhetlige, klare, forutsigbare og stabile. Formålet er at ressursene, herunder kapital, fornybare ressurser og naturverdier, skal utnyttes på best mulig måte.

Mange av vannkraftanleggene ble bygget mellom 1950 og 1990. Vannkraftnæringen står nå overfor omfattende reinvesteringer i eldre kraftverk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått behovet for reinvesteringer i store norske vannkraftanlegg til om lag 40 mrd. kroner frem mot 2030 og ytterligere 75 mrd. kroner mot 2050. Regjeringen legger vekt på at skattesystemet ikke skal hindre samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftinvesteringer. Samtidig bør det heller ikke stimulere til ulønnsomme investeringer, med til dels irreversible naturinngrep.

Regjeringen vil belyse disse problemstillingene nærmere i budsjettet for 2021, som legges frem 7. oktober 2020.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Finansdepartementet

TEMA

Skatter og avgifter