Wessel-Aas er i dag partner i Bing Hodneland og har tidligere vært advokat i NRK. Han har markert seg som en av landets ledende advokater i medierett, blant annet om ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter og immaterialrett. Han har møterett for Høyesterett, hvor han har ført flere prinsipielle saker på disse rettsfelt. Han har også skrevet flere bøker, vært styreleder i Den internasjonale juristkommisjon i Norge, og er i dag i Advokatforeningens hovedstyre.

Med sin særlige kompetanse i medierett og innsikt i mediebransjen, vil Wessel-Aas styrke Lund & Cos tjenester både overfor offentlige og private klienter. Dagens krav til offentlighet og åpenhet på den ene siden og hensynet til personvern og taushetsplikt på den andre siden, stiller kommuner og offentlige etater overfor nye utfordringer om grensen mellom ytringsfrihet, offentlighet, lojalitetsplikt og personvern. Denne grenseoppgangen er blitt mer krevende gjennom bruk av sosiale medier og digitale plattformer, der enhver ytring i prinsippet er underlagt samme regler som gjelder for tradisjonelle medier.

Lund & Co har også en voksende oppdragsmengde for mediebedrifter, særlig med utspring i firmaets betydelige EU-rettslige kompetanse. EU-retten er i økende grad bestemmende for rammevilkårene for mediebransjen. Med Wessel-Aas på laget vil firmaet tilby mediebedriftene den beste juridiske bistand på et stadig mer komplisert rettsområde.

Med Wessel-Aas vil firmaet få ytterligere en partner med møterett for Høyesterett. Dette befester Lund & Cos posisjon som prosedyrefirma.

For ytterligere kommentarer kan du kontakte

  • Advokat Caroline Lund – telefon +47 991 19 901
  • Advokat Jon Wessel-Aas – telefon +47 970 62 120